Avís legal

Dades identificatives

Complint el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tot seguit proporcionem les dades necessàries del titular de la pàgina web www.bodegasyzaguirre.com (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) prestador del servei:

 • Nom o denominació social: BODEGAS YZAGUIRRE, S.L.
 • Número d’identitat o identificació fiscal: B-43050970.
 • Residència o domicili: Carretera de Reus – El Morell Km. 7,8. 43760, El Morell, Tarragona (Espanya).
 • Adreça de correu electrònic: vermut@vermutyzaguirre.com.
 • Telèfon de contacte: (+34) 977 840 655.
 • Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Tom 265, Llibre 194/3a, foli 51, full 4796, inscripció 1ª.

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals d’ús i navegació (d’ara endavant, les “Condicions”), tenen com a objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert (d’ara endavant, referit de forma individual com “l’Usuari” o de forma col·lectiva com els “Usuaris”).

La Pàgina Web proporciona als Usuaris informació general sobre el titular de la Pàgina Web, dels seus serveis i activitats (d’ara endavant, el “Contingut”), tot això d’acord amb aquestes Condicions. Com que es tracta d’una pàgina professional, el contingut no està dirigit a usuaris que siguin menors d’edat.

Si l’usuari continua navegant i fent ús dels serveis que oferim a través de la nostra Pàgina Web, aquest accepta, sense reserves de cap tipus, les presents Condicions d’ús.

El titular de la Pàgina Web es reserva el dret de modificar aquestes Condicions en qualsevol moment i a la seva sola discreció, per la qual cosa aconsellem l’Usuari que les revisi freqüentment.

Accés i registre al lloc web

L’accés a la majoria de continguts del Lloc Web és completament gratuït i no requereix registre previ, sense perjudici que hi pugui haver apartats o serveis particulars que requereixin el registre previ, i si escau poden implicar l’abonament de quantitats econòmiques, del que serà informat l’usuari de forma prèvia, havent d’acceptar les condicions de contractació corresponents.

L’usuari ha de ser més gran de divuit (18) anys. Queda prohibit accedir a la Web per part de menors d’edat. Això no obstant, en cas d’accés al Lloc Web per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals, sense perjudici que el Prestador es reserva el dret a realitzar totes les verificacions que consideri oportunes.

En cap cas el prestador es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d’aquests serà l’únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la manca de qualitat de les dades.

Propietat intel·lectual i industrial

Protecció legal dels continguts

El titular de la Pàgina Web ho és també dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web, incloent tots els Continguts i elements de la pàgina web (a títol enunciatiu, textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des del Lloc Web , així com dels que hagi allotjat a llocs de tercers bé perquè són de la seva propietat, bé perquè ha obtingut els drets oportuns per a la seva utilització. Igualment, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives a drets d’imatge dels qui apareixen a la seva pàgina web.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, còpia o distribució del contingut, sense autorització expressa per part del titular. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part del titular de la pàgina web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts i elements de la pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit del titular de la mateixa.

Per tant, d’acord amb el paràgraf anterior, l’Usuari podrà, a més de visualitzar els Continguts i elements de la Pàgina Web, realitzar impressions, còpies o descàrregues sempre que aquestes accions estiguin dirigides exclusivament al seu ús personal i privat.

Queda així mateix prohibida la utilització de les dades de contacte del titular (adreça postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic) per a l’enviament de qualsevol tipus de comunicació comercial, llevat que prèviament es compti amb les necessàries autoritzacions conforme disposa la normativa aplicable.

Marques i logotips associats

Les marques incorporades a la Pàgina Web pertanyen al seu titular o a tercers, comptant amb l’autorització d’aquests per al seu ús a la Pàgina Web.

Els qui naveguen per la Pàgina Web tenen prohibit utilitzar aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització del titular o llicència d’ús de les mateixes.

 

Responsabilitats

Suspensió de la Pàgina Web

El funcionament de la pàgina web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la Pàgina Web farà tot el possible per garantir el funcionament correcte d’aquesta, però no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de realitzar tasques de reparació, i/o manteniment o de manca de cobertura o fallades en els equips i/o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

Així, l’accés a la Pàgina Web es pot veure suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, són inevitables) tals com les que s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

 • Fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
 • Atacs amb virus als servidors que suporten la Pàgina Web,
 • Errors dels usuaris a l’accés a la pàgina web,
 • Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la natura,
 • Vagues o conflictes laborals,
 • Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major.

El titular de la pàgina web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si arribessin a materialitzar-se qualsevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari utilitzarà la Pàgina Web pel seu propi compte i risc. Mitjançant l’accés, s’obliga a utilitzar-lo d’acord amb el que disposen la legislació i els codis ètics que siguin aplicables, així com les condicions contingudes en aquestes Condicions d’ús.

L’incompliment de qualsevol de les normes incloses en aquestes Condicions o de la legislació en què aquestes s’emparen, donarà lloc a la responsabilitat de l’Usuari davant del titular de la Pàgina Web i/o davant de tercers, per qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència d’aquest incompliment, amb independència de si això implica la materialització d’un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte, i donarà dret al titular de la Pàgina Web a, si escau, exigir-ne la responsabilitat en el àmbit civil, administratiu, laboral o penal que pogués correspondre.

Responsabilitat del titular

El titular de la Pàgina Web no es fa responsable de cap dany causat a l’Usuari o tercers com a conseqüència d’un incompliment imputable a l’Usuari ni tampoc de l’alteració als equips de l’Usuari.

Així mateix, tampoc no assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o qualsevol altre que sigui la seva procedència; l’ús indegut de la Pàgina Web per part de l’Usuari, ni tampoc per errors de seguretat motivats per l’incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats per l’Usuari.

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari no pot, en cap moment, modificar, alterar o suprimir qualsevol dada, informació, contingut o element o contingut que estigui inclòs a la Pàgina Web.

L’Usuari haurà d’utilitzar els serveis que posem a la seva disposició de forma diligent, correcta i lícita. No podent, sota cap concepte, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que en general faci apologia d’actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

L’Usuari no pot incloure programari, virus, codi maliciós o qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que puguin danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’Usuaris.

L’Usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se per incomplir les condicions i obligacions exposades a les presents Condicions.

L’Usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat de si mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible a la nostra Pàgina Web, si no ha obtingut l’autorització expressa del titular de la mateixa.

Hiperenllaços

Les mencions que a la Pàgina Web es puguin realitzar a altres llocs web de tercers, tindran mer caràcter informatiu. El titular de la Pàgina Web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d’Internet esmentades, llevat que això s’indiqui de manera expressa. Per això, aquest no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni pels danys o perjudicis derivats del mencionat accés, ni tampoc per aquells generats pels serveis que subministrin.

El titular de la pàgina web autoritza l’establiment d’enllaços i hiperenllaços des d’altres pàgines web. No obstant això, tot aquell que es proposi establir un link entre el seu lloc web i la pàgina web ho farà respectant les condicions següents:

 • La pàgina web on s’estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, a l’ordre públic o a qualsevol dret de tercers.
 • No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la Pàgina Web ha autoritzat expressament el link o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició al lloc web que estableix el link amb la Pàgina Web. Es recomana per això, a qui navegui a la Pàgina Web, que extremi la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als llocs enllaçats.
 • L’establiment del link no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el titular de la pàgina web i el titular del lloc web on s’incorpori aquest link.

Protecció de dades de caràcter personal

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en aquesta matèria. En concret, es compromet a aplicar el que disposa la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de 27 d’abril de 2016.

La informació completa sobre aquesta matèria es troba a la nostra Política de Privadesa.

Legislació aplicable

Aquelles relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la Pàgina Web es regiran pel que disposa la legislació vigent en relació amb la normativa aplicable i la jurisdicció competent, i són aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

Per a aquells casos que sigui possible el sotmetiment voluntari a un fur determinat, el titular de la Pàgina Web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la província de Tarragona, llevat que la legislació estableixi el contrari.

Política de privacitat

Identificació del Responsable del Tractament

BODEGAS YZAGUIRRE, SL. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/ 2018 de 5 de desembre (LOPDGDD).

Podeu contactar amb el Responsable a través de l’adreça de correu electrònic vermut@vermutyzaguirre.com.

El domicili a efectes de reclamacions es correspondrà amb l’indicat com a domicili social de l’empresa.

Finalitats dels tractaments

Respondre les qüestions que l’interessat faci arribar al Responsable.

 • Termini de conservació: Les dades seran conservades fins a resoldre la qüestió plantejada per l’interessat. Posteriorment, en cas que sigui necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.
 • Base jurídica: Interès Legítim del Responsable i Consentiment de l’Interessat.

Gestionar la subscripció de l’interessat al vostre compte d’Usuari.

 • Termini de conservació: Les dades seran conservades mentre l’interessat no revoqui el consentiment atorgat. Posteriorment, en cas que sigui necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.
 • Base jurídica: Consentiment de l’interessat.

Tramitar encàrrecs i sol·licituds de productes o serveis fets per l’usuari.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractades mentre hi hagi un interès per part de l’interessat, basat en la relació contractual existent. Posteriorment, en cas que sigui necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.
 • Base jurídica: Relació contractual.

Remetre a l’interessat comunicacions comercials sobre els nostres productes que puguin ser del vostre interès (newsletter).

 • Termini de conservació: Les dades seran conservades mentre l’interessat no revoqui el consentiment atorgat
 • Base legitimadora: Consentiment exprés de l’interessat.

Destinataris de les vostres dades

El responsable contracta amb tercers encarregats del tractament per poder prestar els seus serveis. A excepció d’aquestes entitats, no es comunicaran les vostres dades a altres tercers. Si per alguna raó cal comunicar aquestes dades a tercers, se n’informarà prèviament i, si s’escau, se’n sol·licitarà el consentiment i s’especificaran les finalitats de la comunicació i la identitat del tercer al qual seran comunicats.

Tot això, a excepció dels supòsits en què un requeriment legal obligui a comunicar aquestes dades a un tercer.

Drets

Les persones que ens faciliten les seves dades gaudeixen dels drets següents en relació amb aquests:

 • Dret d’accés
 • Dret de rectificació o supressió
 • Dret a la limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat
 • Dret d’oposició
 • Dret a revocar el consentiment

Si voleu obtenir més informació sobre els vostres drets, us suggerim que visiteu la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’exercici d’aquests drets es podrà fer enviant un email a vermut@vermutyzaguirre.com indicant clarament quin dret voleu exercir i aportant una còpia del vostre document d’identitat per acreditar-ne la identificació. També poden adreçar-se a través del correu postal al domicili social del Responsable que figura al punt 1 de la present Política de Privadesa.

Addicionalment, us informem sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment, en cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels telèfons 901 100 099 i 912 663 517, o visitant-los a l’adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

Mesures de seguretat

El Responsable garanteix a l’usuari que el tractament que es realitza compleix totes les disposicions de les normatives en matèria de protecció de dades anteriorment citades, GDPR i LOPDGDD, i que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

Així mateix, el Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Procedència de les dades

La totalitat de les dades recollides procedeixen de l’interessat.